ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réhabilitation + étançonnement [36]