ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réhabilitation + bâtiment ancien [29]