இல்லம் / குறிச்சொற்கள் réhabilitation + béton armé [22]