ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réhabilitation + béton armé [22]