ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réhabilitation + tuyau drainage 11