இல்லம் / குறிச்சொற்கள் réhabilitation + structure métallique [23]