ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក réhabilitation + structure métallique [23]