இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature longrine + longrine redressement 6