இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature longrinex + poutre redressementx + longrine redressementx 6