ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature longrinex + poutre redressementx + longrine redressementx 6