ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក canalisation lit de pose + granulat [3]