இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature pile + béton armé 45