இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature pilex + culéex + semellex 2