ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature pilex + culéex + semellex 2