இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature pilex + culéex + bétonx + fondationx + semellex 1