ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature pilex + culéex + bétonx + fondationx + semellex 1