இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pierre de taillex + taillex + chassex + ciseau platx + charruex 2