இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pierre de taille + maçonnerie 32