ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pierre de taille + maçonnerie 32