இல்லம் / குறிச்சொற்கள் talonnettex + attentex + gros-oeuvrex 2