இல்லம் / குறிச்சொற்கள் hélicoptère + gros-oeuvre 4