இல்லம் / குறிச்சொற்கள் réservation + conduite fonte [5]