ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក gaine électriquex + VRDx + câble électriquex 4