இல்லம் / குறிச்சொற்கள் gaine électrique + béton armé 10