ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក gaine électrique + béton armé 10