இல்லம் / குறிச்சொற்கள் acrotèrex + béton arméx + gros-oeuvrex 4