ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក acrotèrex + béton arméx + gros-oeuvrex 4