ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage spécial mixte bois acierx + coffragex + raidisseurx 1