ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក collecteur assainissement + niveau laser [1]