இல்லம் / குறிச்சொற்கள் structure préfabriquée béton + armature longrine 4