ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក structure préfabriquée béton + armature longrine 4