இல்லம் / குறிச்சொற்கள் joint étanchéitéx + armature pilex + culéex + semellex 2