ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក joint étanchéitéx + cale enrobage bétonx + armature pilex + culéex + semellex 1