ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក joint étanchéitéx + cale enrobage bétonx + armature pilex + culéex + bétonx + semellex 1