ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក assemblage charpente lamellée collée + levage 3