ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក assemblage charpente lamellée collée + ferme charpente lamellée collée [10]

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2008 2009 ទាំង​អស់