இல்லம் / குறிச்சொல் assemblage charpente lamellée collée [45]