ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ assemblage charpente lamellée collée [45]