இல்லம் / குறிச்சொற்கள் montage grue + grue montage rapide [23]