ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment sportif + lissage béton frais [1]