ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក regard préfabriquéx + réhaussex + regardx + echelonx 1