இல்லம் / குறிச்சொற்கள் regard préfabriquéx + réhaussex + regardx 1