இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature tablier pont + trompette ancrage 2