ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature tablier pont + trompette ancrage 2