ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក tablier pont dalle béton précontraint + vérin hydraulique 13