இல்லம் / குறிச்சொற்கள் escalier préfabriqué + béton [11]