ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក escalier préfabriqué + béton [11]