இல்லம் / குறிச்சொற்கள் escalier préfabriqué + corbeau béton armé [3]