ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក escalier préfabriqué + corbeau béton armé [3]