ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក allège + béton préfabriqué 14

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

1980 2005 ទាំង​អស់